Projekty

Od prevence po nutnou obranu.

Teorie je základem praxe

Projekty oblasti bezpečnosti jednotlivců

Kontinuální práce na bezpečnosti, rozvoji a prevenci zahrnuje projekty dlouhodobého charakteru i semináře. Ať se jedná o projekty zaměřené na děti a mládež, či na dospělé jedince, vždy je teorie podkladem praxe.

Nad rámec standardní výuky proto rozšiřujeme znalostní bázi studentů o projekty oblasti bezpečnosti v ruzných kategorich. Cílem těchto projektů je nejen zvýšit odbornou úroveň znalostí a praktických dovedností, ale také zvýšit připravenost v rámci procesu napadení a osobní bezpečnosti.

Kyberšikana

Projekt pokrývá témata kyberstalking, kybergrooming, sexting a bezpečnosti na internetu.

Management osobní bezpečnosti

Semináře zaměřené na prevenci a řízení osobní bezpečnosti své a třetích osob.

Šikana a prevence

Projekt prevence, odhalování a minimalizace četnosti a závažnosti projevů šikany v prostředí žáka/studenta. 

Přednášky osobní bezpečnosti

Teorie taktiky a napadení, typologie útočníka, obětí, motivace a prevence v dlouhodobých projektech.

Nutná obrana a krajní nouze

Okolnosti vylučující protiprávnost činu, seznámení s institutem krajní nouze a nutné obrany. Analýzy modelových situací a dalších příkladů v rámci pravidelných seminářů.

Jak působíme v oblasti prevence?

Děti, mládež, dospělí, senioři